Ngày sinh ước đoán

Thời hạn ước tính sinh em bé. Cách tính: lấy ngày đầu tiên của kì kinh cuối cùng cộng thêm 280 ngày.