Nhãn thông

Khả năng thấy được những vật hoặc sự kiện mà không dựa vào 5 giác quan.