Nhào bột

Sử dụng áp lực (bằng tay hoặc bằng máy) để trộn bột dựa theo một chiều nhất định.