Nhĩ thông

Khả năng nghe được những âm thanh vượt ngoài phạm vi bình thường.