Nong tạo hình mạch vành/can thiệp mạch vành qua da

Kỹ thuật tạo hình mạch vành bằng cách theo mạch ngoài da vào mạch vành và nong lại mạch bị hẹp hoặc phình.