Nước nhầy

Các chất lỏng được tiết ra từ màng nhầy có tác dụng bôi trơn và bảo vệ màng nhầy.