Ống dẫn trứng

Nằm phía trên hai bên của tử cung, có nhiệm vụ dẫn trứng từ buồng trứng đến tử cung.