Osteopuncture

Một hình thức châm cứu, trong đó kim xuyên qua màng xương (màng bao phủ xương).