Phân tích tinh dịch

Xét nghiệm ở nam giới. Hai hoặc nhiều mẫu tinh dịch được xét nghiệm vào từng ngày riêng biệt.