Phân tử gốc tự do

Một phân tử có hoạt tính cao được đặc trưng bởi một electron chưa ghép cặp. Phân tử này có thể kết hợp và phá hủy các hợp chất của tế bào.