Phân tử

Đơn vị nhỏ nhất của một chất có thể tồn tại độc lập mà vẫn giữ lại được các tính chất đặc trưng của chất đó.