Phát dịch

Trường hợp khi các ca nhiễm bệnh mới xảy ra trong một thời gian nhất định (thường theo năm) trong một khu vực được xác định.