Phương pháp đốt bằng nhiệt qua tuyến niệu đạo

Nhiệt tạo ra bởi một máy phát sóng được sử dụng để thu nhỏ tuyến tiền liệt phì.