Pneumatic otoscope

Thiết bị dùng để kiểm tra màng nhĩ bằng cách thổi một luồng hơi vào tai.