Qi

Một thuật ngữ Trung Quốc sử dụng để mô tả năng lượng cần thiết hoặc các thứ cần thiết cho cuộc sống.