Rối loạn ác cảm tình dục

Một rối loạn đặc trưng bởi sự sợ hãi, không thích hoặc tránh các hoạt động tình dục.