Saponin

Glicozit không có gốc nitro mà thường là gốc sterol hay tritecpen, giữ vai trò tạo bọt hay tạo xà phòng, hoạt động mạnh trong dung dịch hòa tan.