Sinh lý học

Các nghiên cứu về chức năng của cơ thể, bao gồm quá trình vật lý và hóa học của các tế bào, mô, cơ quan và toàn bộ hệ thống.