Sinh non

Sinh trước ba mươi bảy tuần (nhưng sau 20 tuần) mang thai.