Sinh thiết

Một xét nghiệm chẩn đoán trong đó mô hoặc tế bào được kiểm tra dưới kính hiển vi.