Són tiểu

Tình trạng tiểu không tự chủ được, chẳng hạn như tiểu khi ho hay cười.