Sự đồng thanh tương ứng

Một sự tình cờ được cho là vô cùng có ý nghĩa.