Sự hoạt động khác thường của một cơ quan trong cơ thể

Xuất hiện những triệu chứng bất thường.