Sự khó chịu trong cơ thể

Một cảm giác bị bệnh hoặc khó chịu về thể chất.