Sự nhu động

Sự co thắt cơ bắp liên tục trong đường ruột để thức ăn di chuyển qua đường ruột.