Sự phát sinh bệnh

Quá trình căn bệnh (đặc biệt là tế bào) bắt nguồn và phát triển.