Sự trao đổi chất

Một thuật ngữ chung cho tất cả các phản ứng hóa học xảy ra trong cơ thể.