Thể dục đẳng trường/thể dục với khớp xương bất động

Một hình thức luyện tập co cơ để làm to cơ. Là một hình thức co cơ nhưng không làm cho những bộ phận khác trên cơ thể chuyển động theo.