Theo dõi lưu lượng đỉnh

Đo tốc độ thở ra, là một trong các bài kiểm tra nhằm xem xét hô hấp như thế nào.