Thử nghiệm trên tóc

Xét nghiệm tên các mẫu tóc để phân tích DNA hoặc để phát hiện sử dụng ma túy bất hợp pháp.