Tiền chất của vitamin A

Là một loại carotene có thể chuyển đổi thành hai phân tử vitamin A.