Tiết dịch

Huyết thanh, các chất có mủ và các mảnh vỡ tế bào có thể được tiết ra từ một bộ phận nào đó.