Tiểu không kiểm soát

Xảy ra khi một người có vấn đề về tinh thần hoặc thể chất dẫn đến không thể kiểm soát được sự tiểu tiện của mình.