Tiêu sợi huyết

Quá trình phân hủy fibrin hoặc máu đông dưới tác động của enzym.