Tinh dầu nguyên chất

Còn được gọi là tinh dầu. Thông thường các hợp chất hữu cơ phức tạp như ượu, xeton, phenol, axit, este, este, andehit, oxit,… bay hơi trong không khí. Nhìn chung chúng mang những hương thơm của cay cỏ.