Tính lành

Thuật ngữ mô tả một sự rối loạn nhẹ, không dẫn đến tử vong.