Triệt sản bằng cách chặn ống dẫn trứng

Một phương pháp triệt sản bằng cách cột, bấm, dán hay đóng ống dẫn trứng bằng các tia điện.