Trong ống nghiệp

Sống ngoài cơ thể người, được nuôi trong môi trường nhân tạp.