Truyền nhiễm

Bị lây từ người này qua người kia khi chung một môi trường như gia đình hoặc nơi làm việc.