Tự nhiên

Bất cứ điều gì xảy ra trong tự nhiên hoặc được sản xuất một cách tự nhiên; Không phải là nhân tạo, tổng hợp, hoặc sản xuất ra.