Tỷ lệ trao đổi chất cơ bản

Tỷ lệ trao đổi chất khi cơ thể nghỉ ngơi.