Tỷ lệ tử

Số người chết được tính trên 100,000 người trong 1 năm.