Vi thực vật địa phương

Nơi cư trú của một loại sinh vật tại một nơi nào đó trong cơ thể, ví dụ như trong đại tràng.