Viên bọc tan ở ruột

Viên thuốc (viên nang) được bọc lại nhằm đảm bảo nó không tan trong dạ dày mà được tan trong ruột.