Xét nghiệm thử máu trong phân

Là một xét nghiệm nhằm kiểm tra xem có máu ẩn trong phân hay không.