Xuất huyết âm đạo (ra mè tây)

Xuất hiện máu màu hồng, xảy ra trước khi bắt đầu chuyển dạ.