Nghĩa của từ 3-oxoadipate-CoA-transferase, 3-oxoadipate-CoA-transferase là gì

Dịch sang tiếng việt

  • 3-oxoadipat-CoA-tranferaza

Cách phát âm, nghe đọc

Tra Từ Trực Tuyến, Medic online, Translate Dictionary, Translation, Dịch Tiếng Anh, Vietnamese English Dictionary, Nghĩa Tiếng Việt