Nghĩa của từ 5-bromouracil, 5-bromouracil là gì

Dịch sang tiếng việt

  • 5-bromouraxin (chất đồng đẳng gây đột biến của timin)

Cách phát âm, nghe đọc

Tra Từ Trực Tuyến, Medic online, Translate Dictionary, Translation, Dịch Tiếng Anh, Vietnamese English Dictionary, Nghĩa Tiếng Việt