Nghĩa của từ 5-hydroxytryptamine, 5-hydroxytryptamine là gì

Dịch sang tiếng việt

  • 5-hydroxytrytamin

Cách phát âm, nghe đọc

Tra Từ Trực Tuyến, Medic online, Translate Dictionary, Translation, Dịch Tiếng Anh, Vietnamese English Dictionary, Nghĩa Tiếng Việt