Nghĩa của từ 7S antibody, 7S antibody là gì

Dịch sang tiếng việt

  • kháng thể 7S

Cách phát âm, nghe đọc

Tra Từ Trực Tuyến, Medic online, Translate Dictionary, Translation, Dịch Tiếng Anh, Vietnamese English Dictionary, Nghĩa Tiếng Việt